Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN WIN2


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług Win2.pl
ART.1 DEFINICJE

REGULAMIN
niniejszy dokument

Win2.pl
prowadzona przez Win2.pl spółka z ograniczona odpowiedzialnością KRS 0000680306, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, Użytkownikiem może zostać każdy, kto zarejestruje się na www.win2.pl. Rejestracja na win2.pl jest bezpłatne. Win2.pl świadczy użytkownikom swoje usługi wyłącznie na podstawie warunków handlowych opisanych w niniejszym Regulaminie.

UŻYTKOWNIK
osoba fizyczna lub podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Win2.pl, na zasadach określonych w Regulaminie


KONTO
prowadzony dla Użytkownika przez Win2.pl pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach usług świadczonych przez Win2.pl. Użytkownik ma możliwość założenia konta zwykłego lub konta zweryfikowanego.
Konto zwykłe- konto potwierdzona tylko przez adres email podany przez Użytkownika
Konto zweryfikowane- konto którego właściciel jest weryfikowany przez Win2.pl. Transakcje wykonane za pośrednictwem konta zweryfikowanego dają Użytkownikom większe bezpieczeństwo w zakresie korzystania z usług świadczonych przez Win2.pl

REJESTRACJA
Procedura założenia konta zwykłego lub konta zweryfikowanego w Win2.pl


SPRZEDAJĄCY
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający stanowiący jego własność Towary za pośrednictwem Win2.pl

KUPUJĄCY
Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary za pośrednictwem Win2.pl

TOWAR
rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Ogłoszenia, do sprzedaży którego jest uprawniony Sprzedający. W ramach Towarów wyróżniamy Towary specjalne. Towary specjalne to: samochody, nieruchomości, oferty pracy.

OGŁOSZENIE
propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, zawierających minimum opis oferowanego Towaru i cenę, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Win2.pl

PAKIERTY REKLAMOWE
Pakiety reklamowe nabywane przez Sprzedającego w formie pre-payd umożliwiające promowanie Towarów. Pakiety posiadają określony termin ważności i wartość.

REKLAMA
Możliwość promowania przez Sprzedającego Towarów na zasadach określonych przez Win2.pl

PRZELEWY 24
Portal za pośrednictwem którego użytkownicy mogą dokonywać płatności za Towar na warunkach określonych na stronie www.przelewy24.pl


§2 WARUNKI REJESTRACJI

1 Umowę mogą zawrzeć pełnoletnie osoby fizyczne ( pełnoletność określa prawo polskie), osoby prawne, spółki osobowe i osoby prowadzące działalność gospodarczą.
2 Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestacyjnego dostępnego na portalu Win2.pl poprzez podanie wymaganych przez administratora informacji. Użytkownik jest zobowiązany wypełnić wymagane pola rejestracyjne w formularzu rejestracyjnym w sposób kompletny i prawidłowy. Podczas procesu rejestracji użytkownik, zaznaczając tzw. „haczykiem“ odpowiednie kratki, niniejszy Regulamin akceptuje w całości. Po poprawnej rejestracji użytkownik otrzymuje tzw. konto zwykłe.
3. Użytkownik po zakończeniu procesu rejestracji i założeniu Konta zwykłego na Win2.pl oświadcza, że:
- zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu ;
- Wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Win2.pl wszelkich danych osobowych, w celach realizacji przez Win2.pl serwisu i usług dostępnych na www.win2.pl.
- może wyrazić zgodę na przekazanie zapisanych podczas rejestracji danych osobowych przez Win2.pl partnerom handlowym celem wykorzystania ich w działaniach marketingowych oraz reklamowych. Win2.pl zapewnia, że podmioty te będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem oraz, że zapewnią użytkownikowi możliwość wglądu, edytowania oraz usuwania swoich danych w każdym czasie.
4 Win2.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku rejestracyjnego użytkownika według własne o uznania bez uzasadnienia..
5. Po pozytywnej rejestracji użytkownik uzyskuje maila z informacją o zarejestrowaniu konta i przypisanym do niego loginie wraz z informacją, iz użytkownik został zarejestrowany przez Win2.pl. Po pozytywnej rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a Win2.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Win2.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
6. Użytkownik ma prawo do założenia kilku kont, z zastrzeżeniem, że do każdego konta będzie przypisany indywidualny adres email. Każde konto Użytkownika cechuje indywidualność.
7. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie aktualizować dane podane podczas procesu Rejestracji. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Usunięcie wymaganych danych prowadzić będzie do zlikwidowania konta. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasła osobiste i loginy przed dostępem osób trzecich. .
8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Win2.pl loginu i hasła. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego automatyczne logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.
9. Rejestracja umożliwia sprzedaż lub oferowanie Towarów w zalezności od zakresu rejestracji. Oferty znajdujące się na portalu Win2.pl zamieszczane przez użytkowników nie są ofertami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
10. Sprzedającym może być osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna i spółka prawa handlowego. 
11. Kupujący mogą nabywać Towary bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta lub po pozytywnej rejestracji. W przypadku zarejestrowania portal automatycznie podstawia dane niezbędne do realizacji zakupu. Po wybraniu Towarów (dodanie do koszyka) jako podmiot niezarejestrowany, konieczne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, umożliwiających wykonanie zawieranej w ten sposób umowy ze Sprzedającym. Z chwilą dodania Towaru do koszyka, Kupujący, zawiera umowę, której przedmiotem są usługi świadczone przez Win2.pl, na warunkach określonych w Regulaminie. 
12. Sprzedający i Kupujący może podczas procesu rejestracji nabyć status użytkownika posiadającego tzw. „konto zweryfikowane”. Uzyskanie statusu „konto zweryfikowane” możliwe po zaznaczeniu w panelu klienta przez użytkownik opcji zweryfikuj konto. Po czym postępuje zgodnie z otrzymanym mailem wysłanym przez Win2.pl na adres mailowy podany podczas rejestracji. Użytkownik w mailu otrzymuje nr rachunku bankowego należącego do Win2.pl wraz z kodem do wpisania w tytule przelewu. Na wskazany nr rachunku bankowego Użytkownik dokonuje z założonego na siebie rachunku bankowego przelewu z opłatą weryfikującą na kwotę 50 groszy. Po zamknięciu procesu weryfikacji Win2.pl niezwłocznie dokona przelewu zwrotnego w wysokości otrzymanej wpłaty weryfikującej. Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest tożsamość danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji z danymi nadawcy przelewu weryfikującego.
13. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Konta są niezbywalne.
14. W terminie 14 dni od zawarcia umowy/pozytywnej weryfikacji Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia w tym zakresie i wysłanie go na adres odstąpienia@win2.pl . Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest wysłanie oświadczenia z maila podanego podczas procesu rejestracji. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wystawił Towar na portalu Win2.pl lub dokonał zakupu za pośrednictwem Win2.pl . 
15. Win2.pl ma prawo usunąć konto Użytkownika, który w jego ocenie narusza warunki Regulaminu lub dobre praktyki dotyczące korzystania z portalu.

§3 WARUNKI SPRZEDAŻY/ZAWARCIA UMOWY

1. Sprzedający w ramach dostępnego konta określi warunki sprzedaży Towaru. Opisze dokładnie Towar oraz cenę. Cena za Towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Kupującego jedynie wskazanymi w Ogłoszeniu kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości. Jedno ogłoszenie sprzedaży nie może dotyczyć więcej niż jednego rodzaju Towaru. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym. Ogłoszenie jest umieszczane na portalu niezwłocznie po prawidłowym podaniu wszelkich niezbędnych danych i będzie aktywne przez okres 14 dni. Sprzedający może zaznaczyć opcję automatycznego przedłużania ogłoszenia o kolejne 14 dni. Sprzedający ma możliwość zamknięcia ogłoszenia w każdym czasie. Ogłoszenie musi być sporządzone w języku polskim.
2. W sytuacji w której Sprzedający prowadzi własny e-sklep lub sprzedaje na innej stronie www to ceny jakie oferuje na Platformie Win2.pl nie mogą być wyższe niż na pozostałych sklepach pod rygorem usunięcia Sprzedającego z Platformy Win2.pl.
3. Sprzedający zobowiązują się do nieoferowania Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje .Wykaz Towarów którymi obrót jest zabroniony stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. W przypadku umieszczenia na portalu oferty Towaru, którego obrót jest niezgodny z prawem lub regulaminem Win2.pl ma prawo do natychmiastowego usunięcia tego ogłoszenia.
4. Ogłoszenie musi być rzetelne i kompletne, nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Ogłoszenie musi być zgodne z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów i zawierania umowy na odległość. Użytkownik/Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczonych w Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.
5. Od momentu opublikowania Ogłoszenia, Sprzedający jest związany jej istotnymi elementami np. przedmiot, cena, stan towaru itp.
6. Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Obsługa realizacji zapłaty przez Kupującego za Towar może odbyć się w sposób uzgodniony między Sprzedającym i Kupującym, np. poprzez przelew na rachunek Sprzedającego wskazany podczas rejestracji konta lub w ramach usługi płatniczej udostępnianej przez Win2.pl poprzez system płatności „przelewy24”. Możliwość płatności za pośrednictwem „przelewy24” jest uwarunkowana zawarciem umowy z podmiotem świadczącym usługę dostępną na stronie www.przelewy24.pl. Umowę taką należy zawrzeć za pomocą portalu www.win2.pl klikając w opcję „Akceptuję regulamin Przelewy24, chcę aktywować przelewy natychmiastowe” znajdujące się w Panel Sprzedawcy/Ustawienia/Metody płatności, a następnie postępować zgodnie z informacją otrzymaną mailowo. W przypadku wybrania przez Kupującego zapłaty za zakupiony towar poprzez automatyczne płatności Przelewy24, Sprzedający zapłaci prowizję w wysokości określonej w taryfie opłat i prowizji Win2.pl stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu. Prowizja ta zostanie automatycznie naliczona przez Przelewy24.
7. Kupujący akceptując warunki oferty poprzez złożenie zamówienia dokonuje płatności w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie poprzednim. Kupujący po złożeniu zamówienia otrzymuje od Win2.pl maila potwierdzającego zakup Towaru.
8. Win2.pl nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.
9. Win2.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach świadczonych usług ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach umów sprzedaży, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Win2.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Ogłoszeń, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
10. W przypadku, gdy Ogłoszenie narusza postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, Win2.pl może usunąć Ogłoszenie- wskutek czego przestaje ono być dostępne w ramach usług świadczonych przez Win2.pl
11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z usług Win2.pl, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Win2.pl lub innych Użytkowników
12. Użytkownik jest zobowiązany na żądanie Win2.pl złożyć wyjaśnienia co do umowy zawartej miedzy Sprzedającym, a Kupującym za pośrednictwem Win2.pl w terminie 24 h od chwili otrzymania wniosku o wyjaśnienie. Korespondencja między Win2.pl a Użytkownikiem w tym zakresie odbywa się drogą mailową, na adres podany podczas rejestracji. Do czasu wyjaśnienia sporu Win2.pl może zawiesić Użytkownikom prawo do korzystania z usług Win2.pl

§4 PAKIETY REKLAMOWE

1. Sprzedawca w celu wyróżnienia oferowanych przez siebie Towarów może wykupić reklamę. Win2.pl oferuje reklamę poprzez zakup pakietów reklamowych: na start, e-Rozwój, e-Sprzedawca, e-Handlowiec, e-Zawodowiec. Każdy z pakietów reklamowych ma określoną wartość do wykorzystania na usługi reklamowe dostępne przez Win2.pl, która jest wskazana w załączniku nr 2. Każdy pakiet reklamowy ważny jest 30 dni licząc od daty uiszczenia opłaty za dany pakiet. Kwota z pakietu nie wykorzystana w tym okresie nie przechodzi do wykorzystania na kolejne okresy.
2. Win2.pl w ramach pakietów reklamowych oferuje następujące formy reklamy, których szczegółowy zakres został wskazany w załączniku nr 3:
a. Podświetlenie towaru
b. Dodanie do towarów promowanych
c. Reklama na głównej stornie kategorii
d. Reklama na głównej stronie portalu win2.pl
e. Dołączenie oferty promocyjnej do mailingu
f. Dołączenie oferty promocyjnej do newslettera
g. Przygotowanie banera reklamowego
h. Przygotowanie i złożenie mailingu

§5 WYNAGRODZENIE

1. Win2.pl świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszymi regulaminie i według stawek określonych w tabeli opłat i prowizji w zakresie usług podstawowych i w zakresie reklamy. Tabela opłat i prowizji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający.
2. Należności z tytułu przelewów „przelewy24” naliczane i pobierane są w chwili wykonania przelewu przez Kupującego. Faktura za usługę „przelewy24” zostanie wystawiona do 15go dnia kolejnego miesiąca zgodnie z danymi podanymi podczas procesu rejestracji. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.
3. Opłaty za pakiety reklamowe uiszczane są przez Użytkownika w chwili zakupu pakietu dokonując przelewu na rachunek bankowy wskazany przy wyborze usługi zakupu danego pakietu lub poprzez przelewy24. Faktury vat za pakiety reklamowe są wystawiane do 15-go dnia następnego miesiąca zgodnie z danymi podanymi podczas procesu rejestracji. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.
4. Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z należnymi i naliczonymi przez Win2.pl opłatami lub prowizjami.

§6 DANE OSOBOWE

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Win2.pl przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Win2.pl w celu zawarcia umowy/umów z Win2.pl i ich należytego wykonania oraz marketingu produktów i usług oferowanych przez Win2.pl i podmioty z nim powiązane kapitałowo lub osobowo oraz ich realizacji.
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia/zawierania umowy/umów z Win2.pl.
3. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach wymaganych przepisami prawa.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Win2.pl ma prawo zmiany Regulaminu i zmiana ta obowiązuje w terminie 7 dni od momentu udostępnienia na portalu Win2.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Win2.pl składając w tym zakresie oświadczenie w formie mailowej na adres odstąpienia@win2.pl. Brak informacji o rozwiązaniu umowy z powodu zmiany regulaminu będzie poczytany jako akceptacja zmienionej treści Regulaminu.
2. Umowa zawarta między Użytkownikiem, a Win2.pl jest umową na czas nieokreślony. Każda ze stron ma prawo dokonania wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca. Wypowiedzenie umowy winno być w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres użytkownika podany podczas rejestracji oraz na adres Win2.pl dostępny na stronie internetowej Win2.pl. W przypadku rażącego według Win2.pl naruszania postanowień Regulaminu Win2.pl ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
3. Użytkownik może kontaktować się z Win2.pl w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie mailowej na adres: info@win2.pl.
4. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych na podstawie Regulaminu jeśli są one świadczone w sposób nieprawidłowy. Reklamację należy złożyć mailowo ( z adresu podanego podczas rejestracji) na adres mailowy: reklamacje@win2.pl podając dane Użytkownika, opis zdarzenia i konkretne żądanie Użytkownika związane z reklamacją. Jeśli podane dane w reklamacji wymagają uzupełnienia Win2.pl wezwie w tym zakresie Użytkownika do ich uzupełnienia. Win2.pl rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji. Odpowiedź na reklamację odsyłana jest na email wskazany podczas procesu rejestracji.
5. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres email reklamacje@win2.pl
6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Win2.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Win2.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, a spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Win2.pl.
2. Użytkownik, który korzysta z Win2.pl, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Win2.pl oraz niniejszą Polityką Prywatności.
3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Win2.pl, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem portalu Win2.pl, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń itp. czynności. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
4. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Win2.pl i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Win2.pl. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Win2.pl.
5. Użytkownik akceptuje, że klikając w linki zamieszczone w Win.2..pl, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowaniem Win2.pl, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Win2.pl. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.
6. Win2.pl może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia kupującemu i sprzedającemu zawarcie umowy przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone w ramach portalu Win2.pl. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji
7. Win2.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z win2.pl, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu podczas procesu rejestracji. Win2.pl jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami.
8. Win2.pl jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej portalu lub usług podmiotów zewnętrznych.
9. Win2.pl jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
a.i. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
a.ii. dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Portalu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
a.iii. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem w Portalu;
a.iv. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
a.v. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
a.vi. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć;
a.vii. oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji.
10. Win2.pl jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w portalu danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.
11. Win2.pl nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niewspółpracującym lub niebędącym powiązanych kapitałowo/osobowo z Win2.pl bez zgody zainteresowanych Użytkowników za wyjątkiem podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Win2.pl, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności oraz organów publicznych zgodnie w wymogami prawa.
12. Użytkownicy, którzy przeszli procedurę rejestracji mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych.
13. Wszystkie zbierane przez Win2.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15/07/2017

Załączniki:
- nr 1 wykaz towarów, których ogłaszanie na Win2.pl jest zabronione
- nr 2 wykaz usług Win2.pl - cennik
- nr 3 wykaz usług reklamowych